Afbakening bedrijfsservice

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

In de bedrijfslaag wordt ondermeer het concept bedrijfsservice gehanteerd. Maar hoe onderken je een bedrijfsservice, en hoe baken je deze af?

Oplossing

Als iets als een bedrijfsservice wordt gedefinieerd moet de service in principe door meerdere gebruikers af te nemen zijn. Services kunnen gegroepeerd worden met behulp van aggregatierelaties. Dit betekent dat het alleen zinvol is om een service te decomponeren (via aggregatie) in deelservices als deze deelservices ook zelfstandig als services af te nemen zijn.

Hanteer de volgende heuristieken om bedrijfsservices te onderkennen:

  • Onderken een service vanuit het perspectief van de serviceafnemer. De service moet herkenbaar en bruikbaar zijn voor de afnemer. De naamgeving van services moet ook vanuit het perspectief van de serviceafnemer gebeuren.
  • Onderken services op basis van de activiteiten die onderkend worden in de bedrijfslaag, en op basis van de producten die geleverd worden.
  • Onderken verschillende services voor verschillende belangen (concerns).
  • Vermijd overlap in geboden services: verschillende services bieden verschillend gedrag. Overlap in gedrag is een indicator om het overlappende gedrag als aparte service te beschouwen.
  • Een service wordt gerealiseerd door één of meer bedrijfsfuncties of processen, die concreet intern gedrag van de organisatie representeren. Een bedrijfsfunctie mag meerdere bedrijfsservices realiseren.
  • Modelleer van een bedrijfsservice altijd door welke bedrijfsfuncties of processen deze gerealiseerd wordt en door welke bedrijfsprocessen (in het geval van interne services) deze gebruikt wordt.
  • Een interne bedrijfsservice wordt altijd gebruikt door minimaal één bedrijfsfunctie of bedrijfsproces.
  • Houd services consistent: zorg dat soortgelijk gedrag op een soortgelijke manier in services aangeboden wordt.
  • Gebruik services om implementatiedetails af te schermen. Het moet voor een serviceafnemer voldoende zijn om te weten dat een bepaalde service aangeboden wordt en hoe de afnemer hiervan gebruik moet maken. Een serviceafnemer hoeft niet te weten hoe een service gerealiseerd wordt.

Gevolgen

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relaties met andere good practices

Soortgelijke criteria en heuristieken kunnen ook op de applicatielaag voor applicatieservices en op de infrastructuurlaag voor infrastructurele services gebruikt worden.