Bedrijfsservice, bedrijfsfunctie en bedrijfsproces

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

In de bedrijfslaag worden ondermeer de concepten bedrijfsservice, bedrijfsfunctie en bedrijfsproces gehanteerd. Het precieze onderscheid tussen deze concepten is niet altijd even duidelijk, dat wil zeggen dat bij toepassing in de praktijk er vaak verwarring ontstaat of iets nu een bedrijfsservice, een bedrijfsfunctie of een bedrijfsproces is. Hieronder geven we definities en omschrijvingen van deze concepten.

Oplossing

Een bedrijfsservice is de bijdrage die vanuit de organisatie wordt geleverd aan de omgeving. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe services. Interne services zijn de bijdragen die worden geleverd binnen het domein waar de service onderdeel van uitmaakt. Externe services zijn de bijdragen die beschikbaar worden gesteld aan andere domeinen of aan de omgeving (bijvoorbeeld klanten).

Een bedrijfsfunctie is een aandachtsgebied waaraan het bedrijf structureel aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil inzetten) om zijn bedrijfsdoelstelling te realiseren. Een bedrijfsfunctie kan daarom ook gezien worden als een groepering van intern gedrag op basis van een bepaald criterium (bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde competenties, gedeelde bronnen en gedeelde kennis). Een bedrijfsfunctie representeert een stuk toegevoegde waarde van de organisatie.

Een bedrijfsproces is een eenheid van intern gedrag of een verzameling van causaal (volgorde, afhankelijkheid) gerelateerde eenheden van intern gedrag, met als doel een voorgedefinieerde verzameling van producten en diensten te produceren. Een bedrijfsproces kan bestaan uit deelprocessen of activiteiten. Een bedrijfsproces wordt getriggerd (opgestart) door één of meerdere business events (gebeurtenissen) of andere bedrijfsprocessen.

Informeel zou dus gezegd kunnen worden dat een bedrijfsproces bestaat uit een aantal activiteiten of deelprocessen die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Elke activiteit maakt onderdeel uit, of hoort bij, een bedrijfsfunctie. Met andere woorden, een proces rijgt een keten van activiteiten aan elkaar die elk horen bij bedrijfsfuncties, zoals ook gevisualiseerd in onderstaand schema. Overigens is het niet zo dat één proces slechts bij één bedrijfsfunctie hoort (zoals in dit voorbeeld): een bedrijfsfunctie omvat vrijwel altijd meerdere activiteiten en processtappen, en een proces zal vaak door meerdere bedrijfsfuncties worden gerealiseerd.

Figuur 21 Voorbeeld van bedrijfsfuncties in relatie tot processen.png

Figuur 2.1 - Voorbeeld van een bedrijfsfunctie in relatie tot processen

Zowel bedrijfsfuncties als processen beschrijven de interne gang van zaken binnen een aandachtsgebied of organisatie. Een bedrijfsservice beschrijft juist datgene dat van buitenaf zichtbaar en bruikbaar is van processen en functies. Het beschrijft de dienst die gebruikt kan worden, zonder dat duidelijk is hoe die dienst met behulp van processen of bedrijfsfuncties gerealiseerd wordt.

In onderstaande figuur zijn de belangrijkste relaties tussen deze concepten aangegeven (een deel van het metamodel):

Figuur2 02 Belangrijke relaties tussen concepten.png

Figuur 2.2 - Belangrijkste relaties tussen concepten

Gevolgen

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relaties met andere good practices

Een soortgelijk onderscheid als tussen bedrijfsservice en bedrijfsproces / bedrijfsfunctie geldt tussen applicatieservice en applicatiefunctie. Soortgelijke criteria en heuristieken kunnen daarom ook op de applicatielaag gebruikt worden.